International Journal of Health Sociology

Editor: Prof. Dr. Ramazan ERDEM
Assistant Editor: Dr. Ahmet ALKAN, Dr. Elif Kaya, Dr. İzzet ERDEM, Dr. Necla YILMAZ
Publication Place: Isparta
Year-Number: 2021-1
Generic File | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Hilal DEMİRHAN -Erdal EKE SAĞLIK BİLGİSİ ARAMA DAVRANIŞI AÇISINDAN DİJİTALLEŞMENİN ETKİLERİ: SİBERKONDRİ HASTALIĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME, 1-18
THE EFFECTS OF DIGITALIZATION ON HEALTH INFORMATION SEARCH BEHAVIOR: AN INVESTIGATION ON CYBERCHONDRIA DISEASE
DOI :
Abstract | Full text

32x32

Necla YILMAZ -Betül SARI -Ramazan ERDEM LİSANSÜSTÜ TEZLER PERSPEKTİFİNDEN SAĞLIK SOSYOLOJİSİ İLE İLGİLİ DİSİPLİNLERİN TESPİTİ, 19-33
DETERMINATION OF DISCIPLINES RELATED TO HEALTH SOCIOLOGY FROM THE PERSPECTIVE OF GRADUATE THESES
DOI :
Abstract | Full text

32x32

Elif KAYA -Sümeyye GÜNGÖR -Esin ERDOĞAN SAĞLIKTA EŞİTSİZLİK BAĞLAMINDA COVID-19 PANDEMİSİNİN TOPLUMSAL YANSIMALARI, 34-51
SOCIAL REFLECTIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC IN THE CONTEXT OF HEALTH INEQUALITY
DOI :
Abstract | Full text

32x32

Hilal AKMAN DÖMBEKCİ -Yunus Emre ÖZTÜRK POSTMODERNİZMİN SAĞLIK ALANINA YANSIMALARI: HİPERGERÇEKLİK, GETAT VE SAĞLIĞIN METALAŞMASI, 52-62
REFLECTIONS OF POSTMODERNISM ON THE HEALTH AREA: HYPERREALITY, GETAT AND THE COMMERCIALIZATION OF HEALTH
DOI :
Abstract | Full text

32x32

Elif ERDOĞAN SAĞLIKTA DİJİTALLEŞME, 63-82
DIGITALIZATION IN HEALTH
DOI :
Abstract | Full text


International Journal of Health Sociology
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.