SAĞLIKTA EŞİTSİZLİK BAĞLAMINDA COVID-19 PANDEMİSİNİN TOPLUMSAL YANSIMALARI

Author:

Number of pages:
34-51
Year-Number:
2021-1

Belirli sınırları aşarak aşırı yayılma gösteren bulaşıcı hastalıkları tanımlamak için kullanılan pandemi kavramı, dünya çapında etkisini göstermekte olan Covid-19’un DSÖ tarafından pandemi ilan edilmesi ile yeniden gündeme gelmiştir. Pandemiler sadece günümüzle sınırlı olmayıp geçmişte Kara veba, kolera, influenza, domuz gribi gibi önemli pandemileri de içermektedir. Geçmişten günümüze pandemilere bakıldığında toplumları sağlık, sosyal hayat ve ekonomi gibi birçok yönden etkiledikleri görülmektedir. Covid-19 pandemisi de bu noktada sınıf ayrımı yapmamış, tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Ancak sağlık hizmetlerine erişim ve tedavi imkanları gibi noktalarda toplumlardan toplumlara hatta bireyler arasında bile eşit şekilde dağılmadığı görülmüştür. Günlük maişetini sağlamak mecburiyetinde olan düşük gelirli bireyler üzerinde pandemilerin etkileri daha ağır olabilmektedir. Düşük gelirli bireylerde pandeminin görülme sıklığı çeşitli nedenlerle diğer bireylere oranla daha yüksektir. Yüksek gelirli bireyler tedavi imkânlarına çabuk ulaşırken, düşük gelirli bireyler tedaviye erişim noktasında birçok sıkıntıyla karşılaşmaktadırlar. Pandemi süreçlerinde gerek devletlerin aldığı önlemler, gerekse bireysel alınan önlemlere uyma noktasında da farklılıklar olduğu görülmektedir. Örneğin sokağa çıkma yasağı gibi alınan önlemlerde, düşük gelirli bireyler çalışmak zorunda oldukları için riskle karşı karşıya kalarak çalışmalarına devam etmektedir. Dolayısıyla önlemlere uyan insanların daha çok risk altında olan düşük gelirli bireylere karşı olumsuz tutumlar beslemelerine sebebiyet verebilmektedir. Bu noktada Covid-19’a karşı tutumlar diğer pandemilere karşı tutumlarla karşılaştırıldığında yeni bir eşitsizliğin doğmasına neden olduğu söylenebilir. Genel anlamda bakıldığında pandemiler toplum içindeki eşitsizlikleri göstermede "turnusol kâğıdı" işlevi görmüşlerdir. Bu çalışmanın amacı pandemi süreçlerini sağlıkta eşitsizlik bağlamında incelemektir. Bu makalede geçmişten günümüze pandemilere yer verilmiş olup, Covid-19 pandemisi özelinde yapılan çalışmalar sağlıkta eşitsizlik bağlamında incelenmiştir.

Keywords


The concept of pandemic, which is used to describe infectious diseases that spread excessively by exceeding certain limits, has come to the fore again with the declaration of Covid-19, which is showing its effect worldwide, as a pandemic by WHO. Pandemics are not limited to today, but also include important pandemics such as Black plague, cholera, influenza and swine in the past. When we look at the pandemics from the past to the present, it is seen that they affect societies in many ways such as health, social life and economy. The Covid-19 pandemic did not make a class distinction at this point, and it affected the whole world. However, it has been observed that access to health services and treatment opportunities are not evenly distributed from societies to societies and even between individuals. The effects of pandemics can be more severe on low-income individuals who have to provide their daily wages. The prevalence of the pandemic in low-income individuals is higher than in other individuals for various reasons. While high-income individuals access treatment opportunities quickly, low-income individuals face many difficulties in accessing treatment. It is seen that there are differences in the income point of both the measures taken by the states and the individual measures taken during the pandemic processes. For example, in the measures taken such as the curfew, low-income individuals continue to work by facing risks because they have to work. Therefore, people who comply with the precautions may cause negative attitudes towards low-income individuals who are more at risk. At this point, it can be said that when attitudes towards Covid-19 are compared with attitudes towards pandemics, a new pandemic causes other minorities to emerge. In general terms, pandemics have served as "litmus paper" in showing the inequalities in society. The aim of this study is to examine the inequality pandemic processes in the context of health inequality. A systematic review study was conducted to identify studies on inequality in health. In this article, pandemics from the past to the present are included, and the studies on the Covid-19 pandemic have been examined.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 187
Number of downloads 177

Share

International Journal of Health Sociology
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.