ISSN:2791-898X

Yazım Kuralları


Yazım Kuralları (Hazır Makle Şablonu üzerinden düzenleme yapınız: https://ijheso.com/statik/475b3a8e-d004-4f29-959a-a98335b9d2dbijheso_makale.docx)

 1. Makaleler “Office Word” programında A4 boyutlarında hazırlanmalıdır.
 2. Makalelerin uzunluğu dergi formatında 25 sayfayı geçmemelidir.
 3. Sayfa düzeni; Sol:  2,5 cm, Sağ: 2,5 cm, Üst: 2,5 cm ve Alt: 2,5 cm olmalıdır.
 4. Makaleler 11 punto ve “Times New Roman” karakteri ile tek satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Yazımda, virgül ve noktalardan sonra bir karakter ara verilmelidir.
 5. Paragraflarda başlangıç girintisi kullanılmamalı, paragraftan önce ve sonra ise 6nk boşluk bırakılmalıdır. Paragraflar arasında ilave boş satır bırakılmamalıdır.
 6. Makalenin ilk sayfasında 12 punto olarak Türkçe ve İngilizce başlık, 9 punto olarak 200 kelimeyi geçmeyecek Türkçe ve İngilizce özet ile en az 3 - en fazla ise 5 tane olmak üzere Türkçe ve İngilizce anahtar kelime bulunmalıdır.
 7. Yazarın unvanı ile ad ve soyadı, 10 punto olarak makale başlığının sağ altında belirtilmelidir. Aynı sayfanın dipnotlar için ayrılan kesim çizgisinin altında ise 8 punto olarak yazarın unvanı, görev yeri ve e-mail adresi gösterilmelidir.
 8. Makalede Giriş bölümü başlıklandırılmaz. Diğer ana başlıklar ve alt başlıklar 11 punto, düz, kalın ve sola yaslı olarak 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Ana başlıkların bütün harfleri büyük yazılmalı, alt başlıkların ise sadece baş harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıklar en çok 4 düzeye kadar bölümlendirilmelidir. Ana başlıklarından önce 1 satır boşluk bırakılmalı, başlık sonrasında ise boşluk bırakılmamalıdır. Alt başlıkların ise hem öncesinde hem de sonrasında herhangi bir satır boşluğu bırakılmamalıdır. Metin (paragraflar) öncesi boşluk olmamalıdır.
 9. Makale içindeki tüm tablo, şekil ve grafikler metnin uygun yerlerinde ardışık olarak numaralandırılmış bir şekilde sayfada gösterilmelidir. Her tablo, şekil veya grafiğe bir başlık verilmelidir. Başlık; tablolarda soldan hizalı, şekil veya grafiğin ise üstünde, yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde, koyu renkte ve 10 punto olarak yer almalıdır. Tablo, şekil ve grafik içindeki metin 8-10 punto aralığında olmalıdır. Tablo, şekil veya grafikler kolaylıkla okunacak biçimde olmalı ve yukarıda verilen sayfa yapısına uygun olmalıdır.
 10. Atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde ve 8 punto olarak ifade edilmelidir. Metin içerisinde atıflar yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örnek;
 • Tek yazarlı yayınlarda atıf: (Erdem, 2010: 10).
 • İki yazarlı yayınlarda atıf: (Akkaş ve Alkan, 2014: 913).
 • Üç ve daha çok yazarlı yayınlarda atıf: (Sarı vd., 2020: 530).
 • Birden fazla kaynağa atıf: (Drucker, 1994: 16; Erdem, 2012: 36)
 • Kaynağın tamamı için atıf: (Ünal, 2018)
 • Yazar adı olmayan kaynaklar için atıf: (DPT, 2003: 41).
 1. Yapılacak atıf bir internet sitesinden alınmışsa ve atıfın yazarı belirli ise süreli yayınlardakine benzer şekilde atıf yapılmalıdır. İnternetten indirilen kaynak için tarih verilmemişse ilgili dosyaya erişim tarihi kaynağın yılı olarak kullanılmalıdır. Eğer atıfın yazarı belli değilse parantez içerisinde internet sitesinin kurumu ve erişim yılı yazılmalıdır. Örnek;
 • Yazar adı ve yayın yılı belli olan atıf: (Kaya, 2020)
 • Yazar adı ve yayın yılı belli olmayan atıf: (We Are Social, 2020).
 1. Bir yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla eserine atıf yapılıyorsa, eserler yılın yanına a, b, c, şeklinde harf verilerek gösterilmelidir. Örnek;
 • Yılmaz (2019a), Yılmaz (2019b).
 1. Makalede kullanılan her türlü kaynak kaynakça bölümünde yer almalıdır. Kullanılan kaynaklar nitelik   (tez,   kitap,   makale,   rapor vb.)   ayrımı yapılmaksızın yazar soyadına göre alfabetik olarak sıraya konulmalıdır. Aynı yazarın eserleri   “en eski tarihli” olandan başlanarak kaynakçaya yerleştirilmelidir.

Kaynakça aşağıda belirtilen örneklere uygun olarak hazırlanmalıdır.

 • Kitaplar

Can, H (1991). Organizasyon ve Yönetim, Ankara: Adım Yayıncılık.

 • Çeviri Kitaplar

Drucker, P. (1994). Kapitalist Ötesi Toplum, (Çev.) Çorakçı, B., İstanbul: İnkilap Kitabevi.

 • Editörlü Kitaplar

Erdem, R. (2010). “Kayırmacılık/Ayrımcılık”, Yönetim ve Örgüt Açısından Kayırmacılık, (Ed.) R. Erdem, 1-2, İstanbul: Beta Basım Yayın.

 • Yazar Adı Olmayan Kitaplar

DPT (2003). İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (2003), Yayın No: DPT 2671, Ankara.

 • Dergiler

Alkan, A., Erdem, R. ve Çelik, R. (2016). “Sağlık Alanındaki Ayrımcı Tutum ve Davranışlar: Kavramsal Bir İnceleme”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19(3): 365-390.

-  Bildiriler

Yılmaz, N., Doğanalp, S. ve Varol, T. (2016). Lisansüstü Öğrencilerde Tezden Kaytarma Davranışları, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 12-15 Mayıs, Isparta.

 • Tezler

Ünal, B. (2018). Hasta Okulu İhtiyacının Belirlenmesinde Bireylerin Öğrenim İhtiyacı İle Öz Bakım Gücü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Isparta İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

 • Internet Bazlı Kaynaklar

TÜİK (2020). “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması”, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2020-33679 Erişim Tarihi: 20.02.2021

 1. Yazım konusunda belirtilmeyen durumlarda bilimsel yazımlarda benimsenen hususlar dikkate alınmalıdır.

 

International Journal of Health Sociology
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.