ISSN:2791-898X

BİREYLERİN BOŞ ZAMAN CAN SIKINTISI ALGILARININ DUYGUSAL YEME VE OBEZİTE İLE İLİŞKİSİ

Author:

Number of pages:
125
Language:
Türkçe
Year-Number:
2021-2

Bu çalışmanın amacı bireylerin boş zaman can sıkıntısı algıları ile duygusal yeme ve obezite arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda Batı Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Antalya, Burdur ve Isparta’da yaşayan 18 yaş ve üstü 424 katılımcıdan veri toplanmıştır. Çalışmada Iso-Ahola ve Weissinger’in (1990) geliştirip Kara ve diğerlerinin (2014) Türkçe’ye uyarladığı Boş Zamanlarda Sıkılma Algısı Ölçeği ile Van Strien ve diğerleri (1986) tarafından geliştirilip Bozan (2009) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Hollanda Yeme Davranışı Ölçeği’nin Duygusal Yeme Alt Boyutu kullanılmıştır. Ayrıca obezite düzeyini belirlemek için boy ve kilo sorularının, demografik bilgilerin yer aldığı ifadeler de anket formunda yer almaktadır. Boş zamanlarından “sıkılma” veya “doyum” sağlayan bireylerin duygusal yeme, obezite ve demografik değişkenler ile arasındaki ilişki ortaya konulmuştur. Kadınların erkeklere göre duygusal yemeye yatkın olduğu sonucuna ulaşıldığı çalışmada; çalışmayan bireylerin çalışan bireylere göre boş zamanlarından sıkıldıkları ve duygusal yemeye daha yatkın oldukları ortaya çıkmıştır. Boş zamanlardan kaynaklanan sıkılma algısı ile duygusal yeme arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Ayrıca yaş, gelir düzeyi, medeni durum ve beden kitle indeksi ile boyutlar arasında da anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Çalışma neticesinde, boş zaman can sıkıntısının basit bir duygu halinden çıkarak bireyde duygusal yeme bozukluğu meydana getirdiği ve sağlığı tehdit eden obezite hastalığına kadar uzandığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords


The aim of this study is to investigate the relationship between individuals' perceptions of leisure boredom and emotional eating and obesity. For this purpose, data were collected from 424 participants aged 18 and over living in Antalya, Burdur and Isparta in the Western Mediterranean Region. The data collection tools used in the study are the Leisure Time Boredom Scale developed by Iso-Ahola and Weissinger (1990) and adapted into Turkish by Kara et al. (2014). Another scale is the Emotional Eating Sub-Dimension of the Dutch Eating Behavior Scale (Van Strien et al., 1986) adapted into Turkish by Bozan (2009). In addition, in order to determine the level of obesity, the statements including height and weight questions and demographic information are also included in the questionnaire. The relationship between emotional eating, obesity and demographic variables of individuals who are "bored" or "satisfied" in their leisure time has been revealed. In the study, it was concluded that women are more prone to emotional eating than men; it has been revealed that non-working individuals are bored with their free time and are more prone to emotional eating than working individuals. A positive and significant relationship was found between the perception of boredom resulting from leisure time and emotional eating. In addition, significant relationships were found between age, income level, marital status, body mass index and dimensions. As a result of the study, it was concluded that leisure boredom goes from a simple emotional state to create emotional eating disorder in the individual and extends to obesity disease, which threatens health.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 865
Number of downloads 857

Share

International Journal of Health Sociology
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.