ISSN:2791-898X

POSTMODERNİZMİN SAĞLIK ALANINA YANSIMALARI: HİPERGERÇEKLİK, GETAT VE SAĞLIĞIN METALAŞMASI

Author:

Number of pages:
52-62
Language:
Türkçe
Year-Number:
2021-1

Modernizm, eski olana geçmişe ve geleneğe karşıtlığı vurgulayarak değişmeyi ve yeniliği ifade eden bir düşünce yapısıdır. Postmodernizm ise, kendine has örgütleyici yapısı olan yeni bir toplumsal bütünlüğün doğuşunu kapsayan bir çağ değişikliğini ya da modernlikten ayrılışı ileri sürmek anlamındadır. Postmodern bakış açısı ya da düşünce tarzı pek çok alana yansıdığı gibi sağlık sosyolojisine de yansımıştır. Sağlık sosyolojisi, sağlık ve hastalık kavramlarını toplumsal ve kültürel öğeler içine yerleştirerek inceleyen, toplum ile sağlık arasında nedensellik bağları kuran, bu bağları araştırarak genellemeler ortaya koymayı amaçlayan teorik ve uygulamalı bir sosyoloji dalıdır. Sosyoloji teorileri sağlık sosyolojisi alanında toplum ve sağlık ilişkisinin farklı boyutlarını ele alır. İşlevselci, çatışmacı, yorumlayıcı, feminist ve son olarak postmodern yaklaşım sağlığı yorumlama biçimleri ile sağlık sosyolojisine farklı katkılar sunmaktadır. Postmodernist düşünceye göre bilgi tekdüze ya da tekel olamaz, bilgi heterojendir, çeşitlidir ve doğru tek değildir. Bu anlayış sağlık düşüncesinde önemli değişikliklere kapı aralamıştır. Bu çalışmanın amacı postmodern bakış açısı çerçevesinde sağlık sosyolojisi alanındaki bazı gelişmeleri değerlendirmektir. Postmodern yaklaşımın sağlık sosyolojisi alanına katkıları burada üç temel alana dayalı olarak irdelenmiştir. İlki, günümüzde tıp biliminin fiziki olarak bedenlerle değil, bedenlerin tıbbi cihazlar sayesinde elde edilen görüntüsüyle ilgilenmesidir. İkincisi alternatif ya da geleneksel tıbbın yeniden önem kazanması, üçüncüsü ise sağlığın bir tüketim nesnesi haline gelmesidir.

Keywords


Modernism is a mindset that expresses change and innovation by emphasizing the opposition to the old, past and tradition. Postmodernism, on the other hand, means to suggest a change of age or a departure from modernity that includes the birth of a new social unity with its own organizing structure. Postmodern perspective or way of thinking is reflected in many areas as well as in health sociology. Health sociology is a theoretical and applied sociology branch that examines the concepts of health and illness by placing them within social and cultural elements, establishes causal links between society and health, and aims to reveal generalizations by researching these links. Sociological theories deal with different dimensions of the relationship between society and health in the field of health sociology. Functionalist, confrontational, interpretative, feminist and finally postmodern approach offers different contributions to health sociology with its interpretation styles. According to postmodernist thought, knowledge cannot be monopoly or monopoly, knowledge is heterogeneous, diverse and correct is not the only one. This understanding has opened the door to important changes in health thinking. The aim of this study is to evaluate some developments in the field of health sociology within the framework of a postmodern perspective. In this sense, the study is based on a theoretical basis. The contributions of the postmodern approach to the field of health sociology are examined here based on three main areas. The first is that medical science today is not physically concerned with bodies, but with the appearance of bodies obtained by medical devices. The second is that alternative or traditional medicine has regained importance, and the third is that health has become an object of consumption.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,417
Number of downloads 1,906

Share

International Journal of Health Sociology
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.