ISSN:2791-898X

“BİZDEN UZAK DUR!”: COVID-19 GEÇİRMİŞ BİREYLERİN DAMGALAMA DENEYİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages:
108
Language:
Türkçe
Year-Number:
2021-2

Covid-19 pandemisiyle toplulukçu bir yapıdan bireysele doğru bir kayma olmuştur. Bireyler daha az bir arada olma, kendini izole etme, toplumdan soyutlama gibi birtakım tedbirlerle karşı karşıya kalmıştır. Bu tedbirler her ne kadar sağlık durumunu iyileştirmeye yönelik olsa da sosyal bütünlüğün bozulmasına neden olmuştur. İnsanlar çok aşırı kurallara bağımlı hale gelerek kuralsızlıklara veya kendilerine hastalık bulaştıracağını düşündükleri şeylere karşı tahammülsüzleşmişlerdir. Bu durum da toplumun Covid-19 olan bireylere karşı ayrımcılık ve damgalama gibi çeşitli tepkiler geliştirmelerinin yolunu açmıştır. Buna binaen bu çalışmanın amacı Covid-19 hastalığını geçirmiş bireylerin süreçte yaşadıkları damgalanma tecrübelerini ortaya çıkarmaktır. Bu amacı yerine getirirken nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. 15 katılımcıyla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda Covid-19 tanısı alan bireylerin tepkileri ve tedavi sürecinde yaşananlar şeklinde iki tema elde edilmiştir. Covid-19 sürecinde yaşananlar “çevreden destek görme” ve “damgalamalarla yüzleşme” şeklindedir. Covid-19 geçirmiş bireylerin hastalığı saklama ve paylaşma eğilimi içerisine girdikleri ve gerek ailesi tarafından gerekse sosyal çevre tarafından “kaçma”, “acıma”, “dışlama”, “etiketleme” gibi damgalayıcı davranışlarla karşı karşıya geldikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords


With the Covid-19 pandemic, there has been a shift from a collectivist structure to the individual. Individuals have faced some measures such as less togetherness, self-isolation and isolation from society. Although these measures were aimed at improving the health status, they caused the deterioration of social integrity. People have become too dependent on rules and have become intolerant of irregularities or things they think will infect them. This situation has paved the way for the society to develop various reactions such as discrimination and stigmatization against individuals with Covid-19. Based on this, the aim of this study is to reveal the stigmatization experiences of individuals who have had Covid-19 disease in the process. While fulfilling this purpose, phenomenology pattern, one of the qualitative research methods, was used. In-depth interviews were conducted with 15 participants. As a result of the analysis of the data obtained, two themes were obtained as the reactions of individuals diagnosed with Covid-19 and what happened during the treatment process. What happened during the Covid-19 process is in the form of "seeing support from the environment" and "confronting stigma". It has been concluded that individuals who have had Covid-19 tend to hide and share the disease and are faced with stigmatizing behaviors such as "escape", "pity", "exclusion", "labeling" by both their families and the social environment.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 837
Number of downloads 834

Share

International Journal of Health Sociology
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.