ISSN:2791-898X

ÖLÜM VE YAS RİTÜELLERİNE DAİR KAVRAMSAL BİR İNCELEME

Author:

Number of pages:
144
Language:
Türkçe
Year-Number:
2021-2

Bazen bir hüzün bazen ise bir mutluluk olarak algılanan ölüm en genel anlamıyla yaşamın son bulması olarak tanımlanmaktadır. Toplumların ölümü algılama şekilleri farklı olduğu için ölen bireye yüklenen anlamlar ritüeller olarak gelişmeye başlamıştır. Bu ritüeller bireylerin acılarını hafifletmelerinde, duygularını dışa vurmalarında ve ölülerle iç içe olmalarında önemlidir. Ölüme ve yas sürecine ilişkin yapılan ritüellerin bireylerin kültürel inanışlarına göre şekillendiği görülmektedir. Ölüm ve yas ritüellerinin doğasında var olan inançların şekillenmesinde “ölüm endüstrisi” adı verilen faaliyetler etkili olmuştur. Ölüm endüstrisi toplumun isteklerine göre, cenaze hizmetleri, palyatif bakım hizmetleri, ölüm süreci bakımı, ötenazi ve ölüm turizmi gibi sağlık hizmetleri sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı ölüm ve yasa dair ritüelleri kavramsal çerçevede incelemektir. Teorik nitelikli bu çalışmada, ölüm ve yas ritüelleri hakkında genel bilgilere yer verilmiş ve bu bilgiler ülkelere has ritüel örneklerinden oluşan literatür bilgileriyle desteklenmiştir. Çalışma sonucunda, ritüellerin tüm toplumlarda ve kültürlerde farklılaştığı ancak hepsinde ortak noktanın acılarını hafifletmek olduğu görülmektedir. Ritüeller geçmiş zamanlardan günümüze kadar uygulanmaya çalışılmış ancak koşulların değişmesiyle ritüeller de zayıflamıştır. Ritüellerin zayıflamasında kapitalizm ve ölümün kurumsal alanda gerçekleşmesi gibi nedenler etkilidir. Kısaca ölüm ve yas ritüellerinin zamanla kapitalizmin etkisi altına girerek, yaşam sonrasında yapılan faaliyetlerin de belli bir endüstri tarafından yürütüldüğü sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords


Death, which is sometimes perceived as a sadness and sometimes as a happiness, is defined as the end of life in the most general sense. Since societies have different ways of perceiving death, the meanings attributed to the deceased have begun to develop as rituals. These rituals are important for individuals to alleviate their suffering, to express their emotions and to be intertwined with the dead. It is seen that the rituals related to death and the mourning process are shaped according to the cultural beliefs of the individuals. Activities called "death industry" have been effective in shaping the beliefs inherent in death and mourning rituals. The death industry provides health services such as funeral services, palliative care services, death process care, euthanasia and death tourism, according to the wishes of the society. The aim of this study is to examine the rituals of death and law in a conceptual framework. In this context, the aim of this study is to examine death and mourning rituals within the framework of health services. In this theoretical study, general information about death and mourning rituals is given and this information is supported by literature information consisting of ritual examples specific to countries. As a result of the study, it is seen that rituals differ in all societies and cultures, but the common point in all of them is to alleviate their pain. Rituals have been tried to be practiced from past times to the present, but the rituals have weakened with the change of conditions. Reasons such as capitalism and the fact that death occurs in the institutional area are effective in weakening the rituals. In short, it was concluded that death and mourning rituals came under the influence of capitalism over time, and the activities carried out after life were carried out by a certain industry.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,586
Number of downloads 946

Share

International Journal of Health Sociology
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.