ISSN:2791-898X

SAĞLIK BİLGİSİ ARAMA DAVRANIŞI AÇISINDAN DİJİTALLEŞMENİN ETKİLERİ: SİBERKONDRİ HASTALIĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Number of pages:
1-18
Language:
Türkçe
Year-Number:
2021-1

Siberkondri geçmişi son yirmi yıla dayanan yeni sayılabilecek bir konudur. Ancak son beş yıla bakıldığında çalışmaların bu aralıkta arttığı tespit edilmiştir. Araştırmanın amacı, dijitalleşmeyle bireylerin giderek artan sağlık bilgisi arama davranışlarına bağlı ortaya çıkan bir hastalık olan siberkondriye yönelik yapılan çalışmaların incelenmesidir. Buradan hareketle siberkondri ile doğrudan ilişkili 2010 ve 2020 yılları arasında yayınlanmış araştırma yayınları kapsama alınmıştır. İngilizce olarak “Cyberchondria”, Türkçe olarak “Siberkondri” kelimeleri ile taramalar yapılmıştır. Araştırmanın evreni, siberkondriyle ilgili belirli kriterlerde literatürde bulunan makale ve tezlerdir. Örneklem olarak Google Akademik ve Ulusal Tez Merkezinden yararlanılmıştır. Makalelerin veri tabanları Science Direct, SprinkLink, PubMed ve Sage Journal’den alınmıştır. Çalışmada, araştırma amaçları, araştırma yöntemleri, veri toplama araçları, katılımcı grupları, araştırma bulguları ve araştırma önerileri olmak üzere 6 kategoride değerlendirme yapılmıştır. Araştırmada toplam 50 çalışmaya ulaşılmış ancak bazı çalışmalar nicel yöntem, yıl ve içerik kısıtlarına uymadığı için dahil edilmemiştir. Kriterlere uyan 30 çalışma içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmaların amaçlarının daha çok katılımcıların siberkondri düzeylerini tespit etmek olduğu, araştırmalarda genel itibariyle nicel yönteme başvurulduğu görülmüştür. Araştırmaların bulguları incelendiğinde, ileri yaştaki bireylere kıyasla genç bireylerin, erkeklere kıyasla kadınların ve eğitim seviyesi yüksek olanların siberkondri düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords


Cyberchondria is a relatively new topic dating back to the last twenty years. However, when looking at the last five years, it has been determined that the studies have increased in this range. The aim of the research is to examine the studies on cyberchondria, a disease that arises due to the increasing health information seeking behaviors of individuals with digitalization. From this point of view, research publications published between 2010 and 2020 directly related to cyberchondria are included. Searches were made with the words "Cyberchondria" in English and "Cyberchondria" in Turkish. The universe of the research is the articles and theses in the literature with certain criteria related to cyberchondria. As sampling, Google Academic and National Thesis Center were used. Databases of articles were taken from Science Direct, SprinkLink, PubMed and Sage Journal. In the study, evaluations were made in 6 categories: research objectives, research methods, data collection tools, participant groups, research findings and research recommendations. A total of 50 studies were reached in the research, but some studies were not included because they did not comply with the quantitative method, year and content restrictions. 30 studies that met the criteria were analyzed by content analysis method. It has been seen that the aim of the researches are to determine the cyberchondria levels of the participants, and the quantitative method is generally used in the researches. When the findings of the studies were examined, it was concluded that the cyberchondria levels of young individuals compared to older individuals, women compared to men and those with higher education levels were higher.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,487
Number of downloads 2,008

Share

International Journal of Health Sociology
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.